Algemene Voorwaarden Website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website(s) van Cunsta B.V. (in het vervolg: Cunsta) en de daarop aangeboden dienstverlening.

Artikel 1. Definities
De in de Algemene Voorwaarden Website met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Website een betekenis wordt toegekend.

1.1 Account: de persoonlijke online omgeving (dashboard) welke gratis aan Gebruiker door Cunsta ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren;

1.2 Algemene Voorwaarden Website: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.3 Dienst: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van Cunsta en het in contact brengen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of -zoekende;

1.4 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruikmaakt van de Dienst van Cunsta;

1.5 Cunsta: is de handelsnaam van Cunsta B.V., kantoorhoudende aan de Buurtweg 43 te (1921 CJ) Akersloot;

1.6 Website: www.cunsta.nl of www.cunsta.com;

1.8 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Cunsta op grond waarvan Cunsta Diensten aan de Gebruiker ter beschikking stelt;

1.9 Abonnement: het door Gebruiker eenmalig vooruitbetaalde tegoed conform de overeengekomen prijs, en geldig is gedurende 14 dagen na aankoop;

1.10 Advertentie: de Advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden en welke zichtbaar is op de Website van Cunsta;

1.11 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.12 Wachtwoord: de door de Gebruiker bepaalde identificatiecode, bestaande uit een combinatie van letters en/of cijfers, waarmee, in combinatie met het e-mailadres of inloggegevens, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Website zijn van toepassing op het gebruik van de website, het aanbieden van woningen en het aanschaffen van een Abonnement.  

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden Website zijn voor Cunsta alleen bindend indien en voor zover deze door Cunsta uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomst

 3.1 De Overeenkomst tussen Cunsta en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account aanmaakt op de Website en/of een bestelling plaatst via de Website. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en is de in deze Algemene Voorwaarden Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

3.2 Cunsta is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

3.4 Indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping.

Artikel 4. Levering van de Dienst

4.1 De Dienst wordt door Cunsta aangeboden met als doel om huurders en verhuurders van woonruimte met elkaar in contact te brengen. Gebruiker is er zich van bewust dat Cunsta slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder.

4.2 Voor zover mogelijk levert Cunsta de Dienst “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van de Dienst.

4.3 In het bijzonder garandeert Cunsta niet dat: a. Gebruiker en andere Gebruikers bevoegd is om overeenkomsten ten aanzien van woonruimten te sluiten; b. Gebruiker en andere Gebruikers daadwerkelijk de overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten; c. de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit is en voldoet aan de eisen van de huurder en/of wettelijk gestelde eisen; d. de informatie in de Advertenties juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is; e. de Dienst vrij is van virussen, trojans en andere fouten; f. derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 5. Beschikbaarheid en Onderhoud

5.1. Cunsta spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

5.2 Cunsta onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.

5.3. Cunsta mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Cunsta zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Cunsta is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 6. Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

6.1. Om woningen aan te melden of een Account aan te maken, zal Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van de Gebruiker is voltooid

6.2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en wachtwoord.

6.3. Cunsta verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

6.4. Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Cunsta mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.

6.5. Met de Dienst verwerkt Gebruiker mogelijk haar Persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst.

6.6. Cunsta waarborgt de privacy van Gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, Cunsta daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Cunsta voor meer informatie.

Artikel 7. Gebruiksregels

7.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

7.2. Daarnaast is het verboden via de Dienst: a. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken; b. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (onjuiste categorie of plaats); c. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is); d. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; e. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

7.3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot: a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen, b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

7.4. Gebruiker zal de via de Dienst verkregen Persoonsgegevens van andere Gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen.

7.5. Het is behoudens het normale gebruik van de Dienst de Gebruiker verboden om andere Gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.

7.6. Gebruiker, zijnde een aanbieder en/of verhuurder van woonruimte, verklaart dat zij in geen geval bemiddelingskosten in rekening brengt bij een (potentiële) huurder.

7.7. Indien Cunsta constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Cunsta zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Cunsta heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.

7.8. Indien naar het oordeel van Cunsta hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van Dienst, is Cunsta gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Cunsta is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie en/of Advertentie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

7.9. Cunsta is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Cunsta gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

7.10. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Cunsta als gevolg van het overtreden van een van de leden van artikel 7. Cunsta kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Cunsta van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

Artikel 9. Wachtwoord

9.1 Het Wachtwoord welke Gebruiker bij Cunsta gebruikt is strikt persoonlijk en dient te worden afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast is Gebruiker niet gerechtigd derden van het Wachtwoord gebruik te laten maken om gebruik te maken van de Dienst.

9.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart Cunsta volledig van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.

9.3 Cunsta is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst en of de veiligheid / beveiliging, zulks ten gunste van de Gebruiker, danwel Cunsta.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Cunsta. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Cunsta, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

10.2 In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Dienst en/of Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud herhaald, systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords.

10.3 Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Cunsta verkrijgt een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Cunsta.

10.4 Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

10.5 Indien Gebruiker informatie stuurt naar Cunsta, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Cunsta een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

10.6 Cunsta zal geen kennisnemen van persoonlijke berichten die Gebruiker verspreidt via de Dienst.

10.7 Indien Gebruiker de bepalingen uit dit artikel niet nakomt zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per overtreding en EUR 250,-(zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de schending voortduurt met een maximum van EUR 2.500,- verbeuren aan Cunsta. Dit laat onverlet het recht van Cunsta om aanvullende schadevergoeding van Gebruiker te vorderen.

Artikel 11. Uitsluiting

11.1 Cunsta behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien: – de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden; – inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; – in strijd handelt met geldende wet- en regelgeving; – de Gebruiker langer dan drie aan één volgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Dienst; Onverminderd het recht van Cunsta om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Eventuele restitutie is alsdan ook uitgesloten, ongeacht de status en/of het gebruik van het aangeschafte product.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cunsta door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Cunsta kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Cunsta worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.2 Indien een overmacht-situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmacht-situatie.

Artikel 13. Prijzen

13.1. Het gebruik van de Dienst is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van uitgebreide functionaliteiten heeft zij de mogelijkheid om deze apart aan te schaffen.

13.2. De prijzen voor het Abonnement (wat toegang geeft tot de aanbiedingen) staan vermeld op de Website van Cunsta.

13.3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Cunsta en/of op de Website genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie.

14.2. Betaling van het Abonnement geschiedt door een van de door Cunsta aangeboden betaalmethoden. Nadat de betaling is voltooid door Gebruiker, zal het Account worden geactiveerd.

14.3 De aan Cunsta verschuldigde vergoedingen worden bij vooruitbetaling voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt mede, doch niet uitsluitend, plaats door betaling van de koopsom. Dit product is geldig binnen de periode die van toepassing is op het betreffende product. Nadat de geldigheid van een product is verlopen vervalt de toegang.

14.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Cunsta niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.

14.5 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

15.2. De totale aansprakelijkheid van Cunsta wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Cunsta heeft betaald en met een maximum van EUR 150,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

15.3. Cunsta is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4.. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cunsta.

15.5. Gebruiker vrijwaart Cunsta van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.6. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Cunsta meldt.

15.7. In geval van overmacht is Cunsta nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1 Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de Advertenties, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Gebruiker vrijwaart Cunsta volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op Cunsta, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 17. Verwijzingen

17.1 Cunsta bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. Cunsta heeft geen zeggenschap over deze Websites. Cunsta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites.

Artikel 18. Beveiliging

18.1 Cunsta spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Cunsta legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 19. Duur en opzegging

19.1 De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

19.2 Indien Gebruiker een Abonnement afsluit, vangt het Abonnement aan zodra de betaling is voltooid door Gebruiker aan Cunsta en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.

19.3 Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment via het contactformulier opzeggen.

19.5 Bij opzegging van de Overeenkomst zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terugbetaald aan Gebruiker.

19.6 Cunsta heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.

19.7 Cunsta heeft tevens het recht de Overeenkomst op te zeggen en het Account op te heffen indien Gebruiker 2 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden

20.1 Cunsta heeft het recht deze Algemene Voorwaarden Website op ieder moment aan te passen.

20.2 Cunsta zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen, zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen. 20.3 Indien Gebruiker een voor Gebruiker nadelige wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 21. Overige bepalingen

21.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cunsta gevestigd is.

21.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Website eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

21.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Cunsta wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.

21.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Website nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden Website en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

21.6 Cunsta is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Compare