Disclaimer

Cunsta geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Cunsta sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Cunsta,
geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica,
geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade,
direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de
website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en
zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mochten er vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wij zijn er graag voor u.

Team Cunsta

 

Compare