Voorwaarden Makelaars

Actuele en accurate informatie is belangrijk voor ons platform. En daarmee ook voor u. Want alleen met een kwalitatief platform kunnen we de consument verder helpen, nu en in de toekomst. Daarom hebben we een aantal regels en uitgangspunten die wij strikt naleven. Zo kunnen we samen de kwaliteit van Cunsta waarborgen. U leest er alles over op deze pagina.

Gebruiksvoorwaarden
Alles over uw rechten en plichten bij gebruik van Cunsta.
Lees de gebruikersvoorwaarden

Reglement publicatie onroerend goed-objecten op Cunsta

Dit reglement publicatie onroerend goed objecten op Cunsta (‘Reglement’) geldt voor alle onroerend goed objecten (‘Object’) aangeboden op het Cunsta platform door alle bij Cunsta aangesloten intermediairs.

Waarom dit reglement?

Cunsta doet er alles aan om de zoeker op het Cunsta platform accurate, actuele en kwalitatief goede informatie te bieden, om zo een optimale gebruikservaring op Cunsta te geven. Om de kwaliteit van de data te waarborgen en misbruik van de content op het Cunsta platform te voorkomen, heeft Cunsta regels opgesteld.

1. Foto’s

1.1 Hoofdfoto:

 • Er wordt alleen een juiste en actuele weergave gegeven van het aangeboden Object.
 • De hoofdfoto dient enkel ter promotie van het Object en niet voor andere doeleinden, zoals kantoorpromotie
 • Het Object mag worden aangegeven met een verwijzende pijl of kader, om hiermee een appartement in een groter complex of gebouw weer te geven.
 • In geval sprake is van een parkeerplaats of bouwkavel volstaat een visueel beeld.

1.2 Additionele foto’s:

 • De foto geeft alleen een juiste weergave (van een onderdeel) van het aangeboden Object en eventueel de omgeving en/of een indruk van hoe het Object er na een verbouwing uit kan komen te zien (artist impressions).
 • De foto dient enkel ter promotie van het Object en niet voor andere doeleinden, zoals kantoorpromotie.
 • Er mogen omgevingsfoto’s worden aangemeld, echter nooit meer dan strikt noodzakelijk.
 • Voor de additionele foto’s is aanmelden van meerdere foto’s in het foto veld zoals een collage of foto inzet toegestaan.
 • In de fotopresentatie van een nieuwbouwproject is het toegestaan om gebruik te maken van sfeer foto’s, artist impressions of tekeningen die het nieuwbouwproject in beeld brengen.

1.3 Het is niet toegestaan om:

 • Een foto te plaatsen die direct of indirect (mede) een ander oogmerk heeft dan de promotie van het aangeboden Object, waaronder foto’s met elementen die niet uitsluitend gericht zijn op de promotie van het Object (zoals een kantoorlogo of reclamebord) of andere elementen die geen relatie hebben met het Object.
 • Een hoofdfoto aan te melden met meerdere foto’s in één fotoveld zoals een collage of foto-inzet.
 • 3D foto’s te plaatsen.
 • Een foto verkeerd aan te melden, zoals gespiegeld, omgekeerd, etc.
 • Een QR code te plaatsen.
 • Foto’s te plaatsen waarvan de auteursrechten bij een derde liggen en waarop geen licentie voor plaatsing op de Cunsta websites is verkregen.
 • Foto’s te plaatsen waarop kentekens zichtbaar zijn of personen herkenbaar in beeld worden gebracht (dus niet geblurred), tenzij daar door de betrokkene ondubbelzinnig toestemming voor is gegeven.

2. Omschrijvingstekst

2.1 Eisen omschrijvingstekst:

 • Er wordt een omschrijving gegeven van het aangeboden Object die overeenkomt met de actuele, feitelijke en juridische situatie.
 • Er mag een omschrijving worden gegeven van eventuele mogelijkheden bij de transactie van het Object, zoals Duokoop, overbruggingsgarantie of inruilmogelijkheden.
 • Bij de adresgegevens mag alleen het feitelijke adres of het bouwnummer worden ingevoerd.

2.2 Het is niet toegestaan om:

 • Een verwijzing te maken naar het eigen kantoor, collegiale aanbieder of derden, zoals websitevermelding, social media, e-mail/telefoon gegevens, etc. Enkel de eigen kantoornaam of naam van de behandelend makelaar mag vermeld worden;
 • Verwijzingen te maken naar diensten die geen onderdeel uitmaken van (de transactie van) het aangeboden Object of die op enige wijze schadelijk zijn voor danwel concurreren met Cunsta.

3. Algemene eisen mediaproducten

3.1 Algemene eisen:

 • Er wordt alleen een juiste weergave getoond van het aangeboden Object (bij video mogen naast objectbeelden ook omgevingsbeelden worden getoond);
 • Het mediaproduct dient enkel ter promotie van het Object en niet voor andere doeleinden zoals kantoorpromotie. Een logo of merknaam mag enkel aan het einde van een video getoond worden;

3.2 We raden af om:

 • Een video te plaatsen met een weergave van de reeds aangemelde foto’s, in de reeks, als fotoslider.

3.3 Het is onder andere niet toegestaan om:

 • Een video te plaatsen die niet primair ten doel heeft informatie te verstrekken over het Object maar primair dient ter promotie van het eigen kantoor, de eigen dienstverlening of producten, dan wel ter promotie van derden;
 • Promotie in een video te maken (in de gehele video) voor het kantoor of derden, zoals de opname van een logo of merknaam.
 • Een video te plaatsen, voor een Object met een bestaand adres, die enkel omgevingsbeelden bevat.
 • Een video te plaatsen waarvan de auteursrechten bij een derde liggen en waarop geen licentie voor plaatsing op de Cunsta websites is verkregen.
 • Een video te plaatsen waarop kentekens zichtbaar zijn of personen herkenbaar in beeld worden gebracht( dus niet geblurred), tenzij daar door de betrokkene ondubbelzinnig toestemming voor is gegeven.

4. Algemene eisen aanmeldingen

4.1 Algemene eisen:

 • Er wordt alleen informatie opgegeven die voldoet aan de actuele, feitelijke en juridische situatie van het aangeboden Object. In de omschrijvingstekst van een nieuwbouwobject dient alleen informatie te worden gegeven over het betreffende bouwnummer.
 • Het Object dient te worden aangemeld onder de voor het Object juiste categorie.

4.2 Het is onder andere niet toegestaan om:

 • Verkeerde (adres)gegevens op te geven waarmee de ligging van een Object onjuist wordt weergegeven;
 • Informatie toe te voegen aan (adres)gegevens, zoals + PP, + Garage, Duokoop;
 • Een andere prijs dan de feitelijke vraagprijs te vermelden;
 • Recreatiewoningen aan te melden bij de sectie ‘Koopwoningen’ als er geen permanente bewoning is toegestaan. De intermediair meldt uitsluitend objecten aan die bestemd zijn voor het gebruik als woonruimte, niet zijnde naar aard van korte duur of recreatieobjecten.
 • Bij een nieuwbouwobject een verwijzing te maken naar andere (nieuwbouw)objecten, type en/of bouwnummers etc;
 • Bij een nieuwbouwobject een verwijzing te maken naar het nieuwbouwproject.
 • Objectinformatie op te geven die op enige wijze onjuist, onvolledig of misleidend is, zoals het weglaten of verkeerd presenteren van kenmerken

5. Aanmeldingen huurobjecten en huurcomplexen

In aanvulling op de overige bepalingen van dit Reglement gelden voor het aanmelden van huurobjecten en huurcomplexen specifiek nog de volgende eisen.

5.1 Algemene eisen:

De intermediair die huurobjecten met woonbestemming aanmeldt wordt geacht zich te houden aan de wettelijke regels omtrent het rekenen van kosten en vergoedingen aan de huurder en verhuurder.

5.2 Het is onder andere niet toegestaan om:

 • huurobjecten te plaatsen wanneer deze Objecten niet per direct beschikbaar zijn (m.u.v. huurcomplexen met woonbestemming en aanmeldingen met uitgestelde aanvaarding voor Objecten met woonbestemming).

6. Procedure

Indien een publicatie op de Cunsta websites niet voldoet aan een of meer voorwaarden in dit Reglement of enige andere toepasselijke voorwaarde van Cunsta, dan wel zich gedraagt op een manier die naar het oordeel van Cunsta schade kan berokkenen aan (de reputatie van) Cunsta, zal de betreffende Intermediair op eerste verzoek van Cunsta, binnen de gestelde termijn, de verzochte aanpassingen verrichten. Geeft de Intermediair geen gehoor aan dit verzoek van Cunsta, dan is Cunsta gerechtigd om de publicatie in kwestie eenzijdig aan te passen, dan wel te verwijderen, dan wel al het door de betreffende Intermediair geplaatste aanbod te blokkeren. Indien de Intermediair het niet eens is met het verzoek van Cunsta, is het aan de Intermediair om te bewijzen dat wel degelijk wordt voldaan aan de voorwaarden in dit Reglement of enige andere toepasselijke voorwaarde van Cunsta.

Cunsta behoudt zich het recht voor om dit Reglement zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen. Het is om die reden van belang dat u dit Reglement met enige regelmaat raadpleegt, zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Compare