Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (verhuuropdrachten) die Cunsta hierna te noemen ‘de makelaar’, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van aspirant-verhuurder, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’.
 2. Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van de makelaar gericht op het tegen betaling van makelaarskosten door de opdrachtgever in contact brengen van de opdrachtgever met potentiële huurder(s), opdat de opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst voor woonruimte sluit, een en ander als bedoeld in artikel 7:425 BW.
 3. Onder makelaarskosten wordt verstaan de door de opdrachtgever aan de makelaar verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden.
 4. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.
 5. Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 7. De door de makelaar te vervaardigen c.q. door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien de opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens de makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens de makelaar.
 9. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  Indien de makelaar niet binnen bekwame spoed nakoming door de opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van de makelaar onverlet.
 10. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien de makelaar deze algemene bemiddelingsvoorwaarden al eerder bij een andere transactie aan de opdrachtgever ter hand gesteld heeft.
 11. De makelaar behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van de makelaar te wijzigen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

 1. Mondelinge afspraken binden de makelaar eerst nadat deze schriftelijk door de makelaar zijn bevestigd dan wel zodra de makelaar met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de makelaar bindend.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van makelaarskosten

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door de makelaar gewenste vorm aan de makelaar ter beschikking worden gesteld.
 2. De opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. De opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.
 3. Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning ten behoeve van de opdrachtgever en/of huurder voor rekening en risico van de opdrachtgever en is de opdrachtgever gehouden de makelaarskosten te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van de makelaar. De makelaar verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door de makelaar gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 5: Termijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen door de makelaar de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de makelaar haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. De makelaar is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.

Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De makelaar is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.
 2. De makelaar kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.

Artikel 7: Duur overeenkomst, inspanningsverplichting makelaar

 1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van de makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens de makelaar, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 8: Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:
  a. vervulling van de overeenkomst door de makelaar;
  b. opzegging door de opdrachtgever;
  c. opzegging door de makelaar.
 2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.
 3. De opdrachtgever en de makelaar zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen.
 4. Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 9: Reclames en klachten

 1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) huurovereenkomst van de makelaar tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan de makelaar te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten – dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door de opdrachtgever aan de makelaar te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de makelaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Indien de makelaar bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is de makelaar nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen daarbij. De makelaar is in geen geval aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming is/zijn met de wet.
 2. De makelaar vervuld haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de makelaar, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
 3. De makelaar is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van de makelaar tot stand gekomen huurovereenkomst.
 4. De makelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door huurder van de woning en/of het vertrek van huurder uit de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de huurder daarop aan te spreken.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. De makelaar zal alle van de opdrachtgever in het kader van deze opdracht aan de makelaar ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van de makelaar kan worden gevergd.
 2. Het is de opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht van de makelaar ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor de makelaar zal ontstaan.

Artikel 12: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 1. Op de tussen de makelaar en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Compare