Voorwaarden verhuurder

Marketing, tarieven en overige voorwaarden

Marketing
1. Opdrachtgever stemt ermee in dat Cunsta de opdracht, eventueel met foto’s tekeningen e.d. ter kennis brengt van collega’s en derden en dat deze gegevens worden opgenomen, op diverse internet pagina’s, woning bestanden, in gidsen en andere overzichten.

2. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de woning wordt aangemeld en vertoond op: cunsta.com, pararius.com, funda.nl en overige websites. Cunsta wijst opdrachtgever erop dat woningen slechts door één kantoor op Pararius en Funda kunnen worden aangeboden. Het is voor opdrachtgever dan ook niet mogelijk de opdracht voor aanmelding op Pararius en Funda tevens te verstrekken aan andere kantoren.

Tarieven
Als er een volledige opdracht tot verhuur is gegeven is, heeft de opdrachtgever de keuze uit de volgende wijze van betaling van de bemiddelingskosten aan Cunsta (betaling in één keer of in termijnen):

1. Bij een volledige betaling in één keer stemt de opdrachtgever ermee in dat bij de eerste betaling door de huurder aan Cunsta, het afgesproken bemiddelingsbedrag (doorgaans een bedrag gelijk aan een maandhuur excl. 21% btw) wordt ingehouden door Cunsta.

2. Bij betaling in termijnen stemt de opdrachtgever ermee in dat per huurbetaling een bedrag van € 100,- (incl. 21% btw) zal worden ingehouden voor zolang het object is verhuurd. Tijdens leegstand zal dit bedrag worden verlaagd tot € 12,50 (incl 21% btw) per maand indien verhuurder wenst dat Cunsta op zoek gaat naar een nieuwe huurder.

Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Cunsta is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die volgt uit de in huurovereenkomst opgenomen of op te nemen bepalingen die op grond van (semi) dwingend (huur)recht nietig zijn of door huurder vernietigd kunnen worden.

2. De huurprijs en de voorschotten voor mee te leveren zaken en diensten zijn door opdrachtgever aan Cunsta opgegeven. Cunsta draagt geen verantwoordelijkheid voor de door opdrachtgever opgegeven bedragen en is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk indien en voor zover mocht blijken deze bedragen hoger zijn dan rechtens aan een huurder in rekening kan en mag worden gebracht. Cunsta is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van acties door de huurder om de huurprijs aan te passen.

3. Indien een woonruimte wordt verhuurd met een aanvangshuurprijs boven de huurprijsliberalisatiegrens zal in de te sluiten huurovereenkomst een huurprijsindexeringsclausule worden opgenomen op grond waarvan de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd met de inflatie. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat de huurder recht heeft op huurprijsbescherming. Cunsta sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor de gevolgen van een geslaagd beroep op huurprijsbescherming, waaronder een toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurder.

4. Cunsta is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, in de woning aangebrachte schade.

5. Cunsta is niet aansprakelijk voor schade welke niet door ons is opgemerkt tijdens een in- of uitcheck van de woning. Cunsta wijst u met klem op het feit dat u de woning zelf nog dient na te lopen alvorens de borg aan de huurder te retourneren.

6. Cunsta is niet aansprakelijk indien opdrachtgever op enigerlei grond door een bevoegde instanties en/of derden wordt aangesproken wegens het zonder toestemming verhuren van het object.

Compare