Welke mogelijkheden heb ik om mijn woning te verhuren?

U wilt uw woning verhuren? Er zijn verschillende vormen voor verhuur. Hieronder volgt een korte omschrijving van de vier verschillende type huurcontracten.

Onbepaalde tijd

Bij dit type huurcontract is er tussen partijen afgesproken dat huurder voor onbepaalde termijn huurt. Er is meestal wel een minimale huurtermijn afgesproken (van één jaar). Binnen deze periode mag huurder de huur niet opzeggen (tenzij huurder een diplomatenclausule heeft). Na deze periode heeft de huurder de mogelijkheid om de huur op te zeggen met inachtneming van 1 maand.

Bepaalde tijd

Een huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. Voor een zelfstandige woning is de afgesproken periode maximaal 2 jaar, voor een onzelfstandige woonruimte is dit maximaal 5 jaar. Voorwaarde is wel dat de verhuurder de huurder tijdig schriftelijk informeert over het einde van de huur. U kunt dit maximaal drie maanden en minimaal één maand voor einde huurcontract schriftelijk doen. Als de verhuurder niet aan deze verplichting voldoet, ontstaat een ‘gewone’ huurovereenkomst en is dus de volledige huurbescherming van toepassing. Het is niet mogelijk om dit contract te verlengen. Ook niet als de eerste termijn korter is dan 24 maanden. Wanneer er wel verlengd wordt, dan wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Als verhuurder mag u de huur niet tussentijds stopzetten. Uw huurder mag de huur wel tussentijds opzeggen. Het op deze wijze verhuren van de woning aan verschillende opeenvolgende huurders is mogelijk.

Tussenhuur (diplomatenclausule)

Stel u bent tijdelijk elders voor vakantie, werk of studie. U kunt uw woning dan verhuren via een contract voor tussenhuur. Dit is een huurovereenkomst waarin is bepaald dat de huurder het gehuurde na een bepaalde termijn dient te ontruimen indien de verhuurder zijn woning weer zelf wil betrekken. Ook wel een ‘diplomatenclausule’ genoemd. Bij het sluiten van de huurovereenkomst moet het de huurder bekend zijn gemaakt dat de huurovereenkomst kan worden beëindigd als de bedoelde omstandigheden tot het beëindigen van de huurovereenkomst zich voordoen. In de overeenkomst moet de reden voor de tussenhuur vermeld worden en tot wanneer de overeenkomst loopt. Hierdoor is de tijdelijke huurder verplicht om de woning te verlaten als de huurperiode is afgelopen. Een tussentijdse opzegging door één van de partijen voor afloop van de termijn waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, is in beginsel niet mogelijk. De verhuurder moet de huurovereenkomst wel tegen het einde van de afgesproken termijn opzeggen. De tijdelijke huurovereenkomst met diplomatenclausule houdt dus niet automatisch op. De opzegtermijn voor de verhuurder is minstens drie maanden, verhoogd met een maand voor elk jaar dat de huurder de woning huurt (tot maximaal 6 maanden). Om feitelijk te kunnen terugkeren in de woning moet de huurder instemmen met de opzegging. Verlengen van dit type contract is mogelijk, wanneer de huurder en verhuurder dit voor het aflopen van het contract afstemmen, er is dan geen sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Ook verhuren aan verschillende tussenhuurders is mogelijk.  

Leegstandwet

Uw woning kan tijdelijk leeg staan. Bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat. U mag uw woning dan tijdelijk verhuren volgens de Leegstandwet. De huurder heeft geen recht op huurbescherming en de woning valt buiten het puntenstelsel. Als verhuurder mag u zelf bepalen hoeveel huur u vraagt. U moet daarvoor wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als u een te koop staande woning tijdelijk wilt verhuren, kan de gemeente een vergunning voor maximaal 5 jaar verstrekken. De minimale huurperiode is een half jaar. Na deze periode is tussentijds opzeggen mogelijk (als er geen vaste periode is afgesproken). Voor u als verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor huurders geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

Compare